ภารกิจ

ภารกิจ สนย.กอ.รมน. กำหนดนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาแผนงาน โครงการ และคำขอของหน่วยต่างๆ ทั้งตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี และในโครงการพิเศษ รวมทั้งประสานการ จัดทำงบประมาณประจำปี ตลอดจนตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรองให้เป็นไปตามแผนงาน อำนวยการ ประสานงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติการของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และกำลังกึ่งทหาร ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามแผนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการทหาร ให้เป็นไปตามแผนงาน คำสั่ง และนโยบายที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด รับผิดชอบการปฏิบัติการข่าวสาร จัดทำนโยบาย อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล เกี่ยวกับการจัดตั้งและดำเนินงานของหน่วยงานภารกิจพิเศษ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดำเนินการวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยรอง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาให้มีความพร้อมและทันสมัย